Header

Algemene Voorwaarden ECA Tech
( versie: EXP-2018.5.1 )

Alle services mogen alleen voor rechtsgeldige doeleinden gebruikt worden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Dit geldt voor, en is niet gelimiteerd tot: copyrighted materiaal, materiaal dat wij als bedreigend, obsceen, of eisend van anderen zien, of materiaal beschermd door een handelsmerk. De aanvrager komt hierbij overeen dat geen enkele schade geleden door de aanvrager of een derde partij, valt te verhalen op ECA Tech.

NB: Pornografie en sex-gerelateerd materiaal is verboden op onze servers. Dit geldt zowel voor sites met sexuele inhoud als voor sites die naar adult content elders verwijzen.

Tevens zijn sites die illegale activiteiten promoten of inhoud bevatten die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen ten strengste verboden. Links naar zulk materiaal is ook niet toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden:
ECA Tech respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor de registratie van een domeinnaam moeten wij vrijwel alle informatie die bij ons bekend is doorgeven.
Als u dat niet wenst kan er geen domein worden geregistreerd.

Er wordt gedeeld met de desbetreffende registratie instantie:

 • Bedrijfsnaam indien van toepassing
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres

Sites die Bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.
Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:

 • Pirated software
 • Hacker programma's of archieven
 • Warez sites
 • Adult sites
 • MP3
 • Meer dan 20% van webruimte als downloads.

ECA Tech behoud zich ten alle tijde het recht voor tot afsluiting over te gaan.

Traffic Regels:
Wegens de unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen sites zijn de volgende uitgesloten van vrij dataverkeer:

 • Sub hosting
 • Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven
 • Mirror sites
 • Distributie punten
 • Elke site met als primair doel file distributie

Voor alle overige sites hanteren wij een Fair use policy. Bij normaal gebruik zal de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer behorende bij de diverse pakketten ruim voldoende zijn.

Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen te gebruiken voor personen direct verbonden met de website.

Alle services waarvan gebruikt gemaakt wordt zijn verwerkt in de webruimte, uitzondering hierop vormen de logfiles.

U bent vrij in Uw keuze welke PHP scripts u wilt gebruiken. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing PHP scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden.

Chat Rooms:
Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen Chat rooms te installeren. Deze hebben vaak de eigenschap een systeem te zwaar te beïnvloeden.

IRC:
IRC of IRC bots niet toegestaan op onze servers.

Email:
Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het (door de gebruiker opzettelijke) aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen. Zij die deze regels overtreden kunnen een boete van €150,- per incident verwachten na afsluiting van hun account. We reserveren het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.

Server misbruik:
Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.

Ten slotte behouden wij ons het recht voor te beslissen wat deze voorwaarden overtreedt. Elke vorm van overtreding beëindigt de account zonder vergoedingen van enige aard.

Het gegenereerde dataverkeer en eventuele kosten gemaakt bij of door een overtreding zullen op de overtreder verhaald worden. Voor het dataverkeer zal in deze gevallen minimaal €0,10 p/Mb berekend worden.

Overmacht:
Door de ontwikkelaars van de PHP Scripttaal die noodzakelijk is voor de correcte en veilige werking van de webserver worden regelmatig upgrades uitgebracht. Soms veroorzaken deze upgrades het vervelende bijverschijnsel dat oudere websites niet meer kunnen functioneren. Als dit van toepassing is op uw website dan ontvangt u minimaal 6 weken voor het uitvoeren van de upgrade daar een bericht over. ECA Tech zal u een aantal opties / mogelijkheden aanbieden om problemen met uw website te voorkomen. Wilt u gebruik maken van deze service dan ontvangt u van te voren een prijsopgave voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden. U kunt de aanpassingen natuurlijk ook zelf of door iemand anders laten uitvoeren. Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheden die door ECA Tech worden aangeboden bent u zelf volledig verantwoordelijk voor het blijven functioneren van uw website. ECA Tech is niet verantwoordelijk voor het functioneren van uw website en u kunt geen enkele aanspraak maken op een vergoeding van ontstane schade.

Als de overheid door nieuwe wet en regelgeving een aanpassing aan de webserver noodzakelijk maakt wordt u daarover ook ingelicht. In dit geval gelden dezelfde voorwaarden als bij het uitvoeren van een PHP Scripttaal upgrade.

Schadeloosstelling:
ECA Tech is niet aansprakelijk voor directe, indirecte en/of vervolgschade schade van de klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van ECA Tech jegens de klant. U kunt ECA Tech niet aansprakelijk stellen voor bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Maakt u toch aanspraak op een vergoeding dan kan deze nooit hoger zijn dan het aan ons betaalde factuurbedrag voor de afgenomen dienst(en).

De overeengekomen partij (abonnee) vrijwaart ECA Tech hierbij voor alle aansprakelijkheid.

Weigering van Service:
Wij reserveren ons het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.

Overeenkomst:
U heeft met ons een overeenkomst die wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Indien wij uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum niets van u vernemen, wordt uw overeenkomst automatisch weer met een jaar verlengd en gefactureerd. Bent u consument dan heeft u het recht na 1 jaar om de overeenkomst met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand op elk moment op te zeggen. Opzeggen doet u bij voorkeur per e-mail of via het contactformulier op de website. Indien u geen reactie (bevestiging) heeft ontvangen van uw opzegging neem dan telefonisch contact met ons op.

Betaling:
Betaling van webhosting accounts vooraf en uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Niet voldoen aan deze voorwaarden kan afsluiting van uw account betekenen.