Header

Privacyverklaring ECA Tech

Deze verklaring is van toepassing op ALLE door ECA Tech geleverde producten en diensten.

ECA Tech is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.ecatech.nl
Kastanjestraat 6
6438 GP Oirsbeek
+31 (0)46 850 1440

E.C. Aarts is de Functionaris Gegevensbescherming van ECA Tech.
Hij is te bereiken via ec.aartsATecatech.nl (AT=@)

Persoonsgegevens die wij verwerken:
ECA Tech verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

ECA Tech verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze websites/diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ec.aartsATecatech.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Binnen het beheerscherm van de webserver zijn aangemaakte E-mailadressen zichtbaar, wachtwoorden zijn onzichtbaar.
ECA Tech heeft geen enkele mogelijkheid om uw E-Mail correspondentie te kunnen lezen.

ECA Tech verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • ECA Tech verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
ECA Tech neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen zouden kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld een medewerker van ECA Tech).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
ECA Tech bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet gewist als u een dienst afneemt die ook elk jaar weer door ECA Tech wordt verlengd.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens:
De termijn wordt bepaald door wettelijke regelingen. Momenteel bedraagt deze bijvoorbeeld voor de belastingdienst 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
ECA Tech verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Welke gegevens gedeeld moeten worden kan verschillen per dienst en/of product. In de Algemene Voorwaarden behorende bij het product en/of dienst staat vermeld welke gegevens er gedeeld worden. ECA Tech blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
ECA Tech gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ECA Tech en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ec.aartsATecatech.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Op het door u ingediende verzoek wordt altijd binnen vier weken gereageerd.

ECA Tech wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
ECA Tech neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

ECA Tech maakt gebruik van de technieken SSL, encryptie, 2 Factor Authenticatie (2FA), VPN, toegang beperken tot vastgestelde IP-Adressen.

ECA Tech maakt geen gebruik van diensten waarvan bekend is dat het uiteindelijke doel data verzamelen is.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met E.C. Aarts via ec.aartsATecatech.nl